MBS News

การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 3

อ่าน 121 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-02-25 15:59:00

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม 
เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ" ครั้งที่ 3 สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ขึ้น  โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันนักวิชาการ นักวิจัย 
ได้มีการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณในหลายสาขาเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การทำวิจัยสำหรับแหล่งทุนภายในและภายนอกสำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมี 
การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องมีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย
การวิจัยเชิงปริมาณจำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม SPSS หรือ AMOS 
และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจนถึงสถิติเชิงอนุมาน เช่น โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมเหล่านี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้ว
อาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News