MBS News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ERP-SAP Business One for Accounting Management

อ่าน 142 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-03-10 14:14:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านระบบบัญชี (SAP Business One)  
Workshop : ERP-SAP Business One for Accounting Management
เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม  2561 ภาควิชาการบัญชี  และ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครง
การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านระบบบัญชี (SAP Business One)  
Workshop : ERP-SAP Business One for Accounting Managementขึ้น  โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิดโครงการฯ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ สังคมกาดำเนินธุรกิจในสมัยนี้ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ทั้งในเรื่อง
ของการซื้อสินค้า วางแผนการผลิตสินค้า วางแผนกำลังการผลิต ผลิตสินค้า ขายสินค้า เก็บสต็อกสินค้า บริการหลังการขาย การรับชำระการจ่ายชำระการลงรายการบัญชี การคำนวณ
ค่าเสื่อมของสินทรัพย์ และการคำนวณต้นทุน กำไร การทำรายงานวิเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้ในหลายๆ บริษัทมองหาระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำลดระยะเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้บริหาร ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  เลานำทา ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
คุณพงษ์ศักดิ์  ธนวัฒน์จินดา Business Director ผู้บริหารบริษัท ศาลาแดง จำกัด (ผู้ถือลิขสิทธิ์


ให้เกียรติรวมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย Consultant จากบริษัท ศาลาแดง จำกัด
4 ทานเป็นวิทยากร ดังนี้
1) นางสาวขวัญฤทัย กิมเรือง
ตำแหน่ง Manager Consultant 
2) นางสาวธนาทิพย์ แสงยืน
ตำแหน่ง Senior Consultant 
3) นางสาวลลิดา วงศ์สมุทร
ตำแหน่ง Sales Executive 
4) นางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์คุณ
ตำแหน่ง Sales Executive 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 40 คน
เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News