MBS News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-04-30 09:41:00

เมื่อระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 
โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ  การดำเนินกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ NPAE และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มหลักที่มีส่วนช่วยในการสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของกิจการ NPAE และ ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาสำคัญทางด้านการจัดทำบัญชี ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น นักบัญชีของกิจการขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี รายงานทางการเงินและการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง ผู้บริหารเองไม่ทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถอธิบายงานที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริหารกิจการเข้าใจได้ เป็นต้น ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News