MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรมอย่างไรให้ได้ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-06-04 08:58:00

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรมอย่างไรให้ได้ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก สำหรับนักวิชาการและนักวิจัย ขึ้น
โครงการฯ นี้ถือเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม และยุทธศาสตร์  ที่ 3 เรื่องการมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับชุมชนและสังคม และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะการบัญชีและการจัดการ ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการบริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ 
โดยพิธีเปิดโครงการฯ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย เป็นผู้กล่าวหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากภารกิจ
ด้านงานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักและมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายการนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย รวมทั้งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ประกอบกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศได้ปรับเปลี่ยนสถานะเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว
รัฐบาลในปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยมีแนวทางหลากหลายในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่สากล ซึ่งแนวทางหนึ่งที่รัฐได้ให้ความสำคัญคือ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเข้าไปด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้นำนโยบายมาขับเคลื่อนผ่าน    
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ในการนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย และศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยที่ใช้แนวคิดด้านทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือแหล่งทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ชื่อเรื่องโครงการวิจัย ความสำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม อีกทั้งนักวิชาการ นักวิจัยจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวัฒนธรรมกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์ฯ ได้เรียนเชิญมาให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัยในวันนี้ 2 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ  “ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง 
(The Invented Tradition of Northeastern Communities in Mekong Basin)”
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
ประธานกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการวิจัยวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย  เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน
...............................................................................
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย และ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
www.facebook.commbsmsu1 
www.mbs.msu.ac.th

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255