MBS News

โครงการพัฒนาป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 218 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-06-28 16:03:00

เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ  ได้ร่วมกับ  5 สถาบันและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้จัดโครงการพัฒนาป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กนกกุล มาเวียง   กล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการบริการชุมชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้  โดยทางมหาสารคามให้ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ / การคัดเลือกและลำดับความสำคัญของโครงการ ลักษณะโครงการรูปแบบต่างๆ / องค์ประกอบของแผนโครงการ และลักษณะแผนโครงการที่ดีและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนร่างโครงการ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการ  ได้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  2.อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร จาก ภาควิชาการจัดการ  3. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จาก ภาควิชาการจัดการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ร่วมโครงการ  นอกจากยังมี คณะที่เข้าร่วมโรงการในครั้งนี้  ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ ,คณะการท่องเที่ยวและการโครงแรม,คณะวิทยาการสารสนเทศ,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 -------------------------------------------------- 

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Website : www.mbs.msu.ac.th 

Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News