MBS News

เก็บข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-06-28 16:09:00

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ทำการลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลโครงการ โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการได้มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาข้อมูลในครั้งนี้ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 2.อาจารย์ ดร. ธัญญธร ศรีวิเชียร 3.อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ 4.อาจารย์ดร. ธัญกมล ปะละฤทธิ์ 5.นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ 6.นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ 7.นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ 

--------------------------------------------------
 งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255