MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-06-29 15:09:00

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ดูแลสวัสดิการชุมชนห้วยแอ่งโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับคณะกรรมการ ตำบลห้วยแอ่ง ร่วมให้ข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชีของชุมชน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัด ประธานโครงการให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ตำบลห้วยแอ่งในครั้งนี้ เพื่อขอข้อมูลด้านสวัสดิการชุมชนเพื่อร่วมกันปรับปรุง และร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกันด้านการทำบัญชีและระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพและสามารถบูรณาการใช้ได้ในระยาว เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในตำบลห้วยแอ่งที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยทางคณะการบัญชีและการจัด โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการได้มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาข้อมูลในครั้งนี้ นำโดย 1.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ3.อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ 4.อาจารย์ดร. ธัญกมล ปะละฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 5. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จาก ภาควิชาการจัดการ 5.นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ 6.นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ 7.นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ 

-------------------------------------------------- 
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255