MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชนหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ

อ่าน 566 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-07-09 14:33:00

เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชนหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ ขึ้น
สำหรับผู้จัดการสำนักงาน ผู้บริหารโครงการ และบุคลากรในสำนักงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
.
โดยพิธีเปิดโครงการฯ ศูนย์บริการวิชาการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ
อาจารย์ ดร.อิจฉริยา อิสสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญของการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก   
การทำงานในองค์กรตำแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จ     คือ ตำแหน่ง "ผู้ดูแลระบบงานสำนักงานและงานธุรการ" เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องประสานงานและ
ประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่องาน ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่งผู้ดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
.
โดยหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา “ศูนย์บริการวิชาการ” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ดำเนินงานตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
ในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์และเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานสำนักงานและธุรการ รวมถึงส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสำนักงาน  ผู้บริหารโครงการหัวหน้าธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขานุการ และบุคลากรในสำนักงานให้มีความพรัอมในทุกด้าน 
ครอบคุลมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างครบวงจรและเป็นระบบ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีเทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับภารกิจประจำวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส? จํากัด  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ ความสามารถ ให้เกียรติกับคณะฯ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้ในเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ในครั้งนี้
-------------------------------------------------- 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th 
Facebook Fanpage : www.facebook.com/mbsmsu1

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News