โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างทรงพลังด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิค

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2016-12-22 14:20:00

เมื่อระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559  ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การนำเสนออย่างทรงพลังด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิค (
Powerful Presentation through Infographic)
ณ ห้อง SBB 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการนำเสนอ
ด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิคและสามารถออกแบบการนำเสนองานด้วยปากเปล่า ประกอบสื่ออินโฟกราฟฟิคได้อย่างน่าสนใจ
 
โครงการที่จัดขึ้นได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสารถ นำโดย
1.อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี
  อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.คุณนันทนา  จันทร์หา
 
anisis design studio Landscape Designer

และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

                                                                          

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255