MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชน ณ บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 35 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2016-12-29 09:21:00

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำทีมคณะกรรมการบริการเพื่อสังคม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม,
อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์, อ.ณัฏฐ์ ธารเจริญ ลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชน ณ บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคม
ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจโดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
4 ด้าน
คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมากเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคมและสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน


โดยกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มของแม่บ้านในการทอผ้าไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก้ครอบครัวแทนการพึ่งพาการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านได้ดำเนินการผลิตสบู่รังไหม, สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากรังไหม แต่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดที่จะทำให้เกิดกลยุทธ์ทางการขายและมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริการเพื่อสังคม ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรังไหม และแนวทางและความรู้เบื้องต้นแก่กลุ่มแม่บ้านเพื่อนำไปปรังปรุงวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดจำหน่ายและตราสินค้า ซึ่งคณะฯ จะได้ดำเนินการติดตามผลพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News