MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเพิ่มศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วม

อ่าน 42 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-02-14 10:55:00

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเพิ่มศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม . กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ด้วยความสมัครใจ ที่ประสงค์จะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน แนวทางในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเริ่มจากการจุดประกายความคิดและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทยนั่นในอดีตมีลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการโดยมีบ้านและวัดให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลการจัดสวัสดิการของชุมชนต่อมารัฐบาลได้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการโดยมีระบบการประกันรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึงก็เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้สูงเท่านั้น ปี 2550 รัฐบาลมีได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทยภายใต้หลักการมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นผู้เริ่มและเป็นเจ้าของเพื่อยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ . จากการเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเพิ่มศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมขึ้น โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องเป็นผู้สนับสนุน . ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการ สมาชิกกองทุนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยมีวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม 2. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี 3. อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ 4. อาจารย์ณัฐฎ์ ธารเจริญ . โดยพิธีปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News