MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (WRITING PROJECT PROPOSAL) รุ่นที่ 1

อ่าน 34 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-02-14 12:32:00

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา่ อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมวิทยากรและบุคลากรคณะฯ ร่วมกับ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (WRITING PROJECT PROPOSAL) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนังานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม . ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีภารกิจหลักในการบนิการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อตอบสนองต่อแผนพันธกิจ (Mission) ของคณะฯ ในเรื่องการบริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จากภารกิจนี้ทำให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของศูนย์ฯ ต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เน้นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ปรับวิธีการจัดทำโครงการฯ ให้ตรงตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทำให้องค์กรจำเป็นต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนหรือเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของชุมชนทั้งทางด้านสินค้าบริการ การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการนำเสนอแนวความคิดและโครงการต่อภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงความต้องการงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ศูนย์ฯ จึงมีการประตุ้นให้องค์กรชุมชนต้องนำแนวทางการบริหารโครงการมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การบริหารโครงการ การจัดทำโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการประเมินผลโครงการ . จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (WRITING PROJECT PROPOSAL) ขึ้นร่วมกับ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพการเขียนแผนเสนอโครงการแก่ผู้นำชุมชนให้ได้รับการอนุมัติในแนวทางที่ถูกต้อง และพัฒนาแนวทางและกลไกการบริหารจัดการโครงการหลังได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว . ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีผู้นำชุมชนร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลยางสีสุราช, ตำบลนาภู, ตำบลแวงดง, ตำบลบ้านกู่, ตำบลสร้างแซ่ง และตำบลหนองบัวสันตุ พร้อมด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ อาทิเช่น ที่ทำการอำเภอยางสีสุราช, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช, โรงพยาบาลยางสีสุราช เป็นต้น รวมจำนวนกว่า 60 คน และวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 1. อาจารย์ เอกภูมิ วงษาไฮ 2. อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง 4. อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสำแดงเดช 5. อาจารย์ธมลวรรณ วงศ์นรา 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News