คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยตระกูล R (JASP, lavaan, semPlot, และ RStudio) ในงานวิจัยเชิงปริมาณ

อ่าน 69 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-02-19 09:57:00

โครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยตระกูล R (JASP, lavaan, semPlot, และ RStudio) ในงานวิจัยเชิงปริมาณ

 เนื้อหาหลักสูตรการอบรม อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
 - แนะนำโปรแกรม JASP, lavaan, semPlot, RStudio
 - แนะนำวัตถุประสงค์ของการอบรม - แนะนำการวิเคราะห์ IOC, และ Chronbach's alpha
 - แนะนำการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วย JASP เช่น ความถี่และร้อยละ
 - แนะนำการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วย JASP เช่น การถดถอย(regreesion analysis)

 อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563)
 - แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล mediation, moderation
 - แนะนำการวิเคราะห์เส้นทาง(path analysis)
 - แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Exploratory Factor Analysis(EFA)
 - แนะนำการการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Structural equation modelling (SEM)

 <<ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม>>

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ