MBS News

คณะการบัญชีฯ ร่วมหารือแนวทางการจัดระบบบัญชีกลุ่มองค์กรชุมชน

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-03-07 12:37:00

ศูนย์บริการวิชาการ และภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ หาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมหารือแนวทางการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----------------------------------------------- เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์อมฤต สมพงษ์ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์ และการวางแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนและการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์ในชุมชนนำร่องในจังหวัดมหาสารคาม 2 อำเภอ ได้แก่ ชุมชนสะดืออิสาน อำเภอโกสุมพิสัย และชุมชนในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในท้องถิ่น . โดยประเด็นข้อหารือการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์นำร่อง ศูนย์บริการวิชาการ และภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ จะเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีสหกรฯ์ออมทรัพย์และกลุ่มบัญชีบ้านมั่นคงร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุึคลากรของชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อให้บุคลากรของกองทุนสวัสดิการชุนจัดทําบัญชีได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลทางการบัญชีที่เชื่อได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา สำหรับการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนและสามารถนำข้อมูลทางการบัญชีมาวิเคราะห์และพยากรณ์ในด้านรายรับและรายจ่ายให้เกิดความโปร่งใสและให้เกิดความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและจะช่วยให้กองทุนฯ สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยตนเองต่อไปในอนาคต โดยคณะการบัญชีและการจัดการ จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมหารือในครั้งนี้นำเสนอต่อผุ้บริหารของ พอช. และร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันอีกครั้ง

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255