เมนูหลัก

กรอกคำร้องขอเลื่อน
ตารางเลื่อนสอบ
เพิ่มรายการ

เมนูสำหรับแอดมิน

เข้าระบบ

หน้าแรก
ขั้นตอนการขออนุมัติการเลื่อนสอบ คณะการบัญชีและการจัดการ (กรณีตารางสอบซ้อน ชน หรือ อื่นๆ)
ขั้นตอนที่ 1 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอสอบนอกตารางจะต้องมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนกัน เช่น
 
 

ให้นิสิตเลื่อนสอบในรายวิชาที่ลงเพิ่ม (วิชาคณะฯ) หากเป็นรายวิชาคณะฯ ซ้อนกับศึกษาทั่วไปให้เลื่อนสอบของคณะฯ

ข้อปฏิบัติที่ 2

กรอกข้อมูลในระบบขอเลื่อนสอบhttp://www.mbs.msu.ac.th/academicExam 
พร้อมแนบตารางสอบ และให้อาจารย์ประจำวิชาเซ็นรับทราบ

ข้อปฏิบัติที่ 3 กรอกข้อมูลรายวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง