066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632
คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
คณะการบัญชีและการจัดการ
News MBS
อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
News MBS
อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
News MBS
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
News MBS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
News MBS
อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย
News MBS
อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
News MBS
นางกุสุมาลญ์ รัตนแสง
นายกสมาคม
News MBS
พ.ต.อ.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร
อุปนายกคนที่ ๑
News MBS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
อุปนายกคนที่ ๒
News MBS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร ยาสมร
อุปนายกคนที่ ๓
News MBS
อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
เหรัญญิก
News MBS
อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ
ปฏิคม
News MBS
นายสุทัศน์ คมขำ
นายทะเบียน
News MBS
นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
ประชาสัมพันธ์
News MBS
นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ
กรรมการ
News MBS
นายพิษณุ คุณชื่น
กรรมการ
News MBS
อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้
กรรมการ
News MBS
อาจารย์ ดร.กฤตยาวดี เกตุวงษา
กรรมการ
News MBS
นางสาวจินตหรา แสงทะรา
กรรมการ
News MBS
นางสาวธวัลนภัส เกิดสิน
กรรมการ
News MBS
นายวินิจ ประดา
กรรมการ
News MBS
นายศาสนพงษ์ อินลุเพ็ช
กรรมการ
News MBS
นางชลธิชา อินอุ่นโชติ
เลขานุการ