066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ทะเบียนศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 167 คน

# ชื่อ นามสกุล ระดับปริญญา อีเมล์
alumni-ยุวดี นางสาวยุวดี โภควิบูลย์ ระดับปริญญาตรี apokwiboon@gmail.com
alumni-จันทิมา นางสาวจันทิมา แสนทวีสุข ระดับปริญญาตรี imyourchanthi.s@gmail.com
alumni-สุรีพร พระสุนิน นางสาวสุรีพร พระสุนิน พระสุนิน ระดับปริญญาตรี poo_plaza@hotmail.com
alumni-วนิดา นางสาววนิดา บุบผามะตะนัง ระดับปริญญาตรี std58010974029@acc.msu.ac.th
alumni-วิมลรัตน์ นางสาววิมลรัตน์ ภักดีปัญญา ระดับปริญญาตรี Wimonrat_phak@hotmail.com
alumni-ศาสตรา นายศาสตรา ศรี​สุ​เพชร​กุล​ ระดับปริญญาตรี sastra.gmtct@gmail.com
alumni-จักรี นายจักรี เกิดสนอง ระดับปริญญาตรี dob2000@gmail.com
alumni-ขวัญเพ็ง นางสาวขวัญเพ็ง พลศักดิ์ขวา ระดับปริญญาตรี Polsakkhwa@gmail.com
alumni-กัญญ์ปภัส นางสาวกัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ ระดับปริญญาตรี ganpapath.2@gmail.com
alumni-ตุ๊กตา นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม ระดับปริญญาโท Tukta.b@mbs.msu.ac.th
alumni-นริศรา นางนริศรา แดงเทโพธิ์ ระดับปริญญาโท narisara.d@acc.msu.ac.th
alumni-ตุ๊กตา นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม ระดับปริญญาโท Tukta.b@mbs.msu.ac.th
alumni-วัฒนา นายวัฒนา รัตน์รองใต้ ระดับปริญญาตรี wattana.r@acc.msu.ac.th
alumni-สุพินดา นางสุพินดา ทาตะคุณ ระดับปริญญาตรี Supinda030388@hotmail.com
alumni-ธัญกมล ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ ระดับปริญญาโท thanyagamon.p@msu.ac.th
alumni-ฐิติมา นางสาวฐิติมา ภูผาศรี ระดับปริญญาตรี Ninewpps@gmail.com
alumni-นัฐญา นางสาวนัฐญา เต็มใจ ระดับปริญญาตรี natthaya2877@gmail.com
alumni-ภรณ์ภิมลย์ นางสาวภรณ์ภิมลย์ อามาตพล ระดับปริญญาตรี Chompoo277@msn.com
alumni-วิภากร นางสาววิภากร วงค์จันทร์เรือง ระดับปริญญาตรี wiejung_pui@hotmail.com
alumni-บัณฑิตา นางสาวบัณฑิตา นาพูน ระดับปริญญาตรี Buntita.9.9@gmail.com