สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ข้อมูลข่าวสารและข่าวกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น 2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม)รูปภาพประกอบ