ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 2 คน
  • mbsmsu Fanpage
 Image carousel generated by WOWSlider.com

  • 10
  • 11
  • 13
  • 14
  • full screen slider
  • 16
101 112 133 144 full screen slider5 166
image carousel by WOWSlider.com v7.4

คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งสืบสานพันธกิจแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ให้สมกับที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมมานานกว่า 30 ปี ในปีการศึกษา 2560 นี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตร และหลายสาขาวิชา ดังนี้

ปริญญาตรีเทียบเข้า
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) หรือ อนุปริญญาทางด้านบริการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รูปแบบรับสมัคร สมัครสอบปกติ,โควตานักกีฬาและกิจกรรม,โควตาเรียนดี

ACC.BIZ.SMART การเรียน 5 ปี ได้รับปริญญา ตรี-โท
เป็นโครงการเรียน 5 ปี ได้รับปริญญา ตรี-โท ภายใน 5 ปี โดยนิสิตจะเรียนในเวลาราชการ มีจุดเด่นคือ สามารถร่นระยะเวลาเรียนให้จบได้เพียง 5 ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนภายใต้เงื่อนไขที่คณะฯ กำหนดเพื่อเป็นไปมาตรฐานของหลักสูตร สาขาที่เปิด ACC-SMART,MK-SMART,BIZ-SMART,IT-SMART,FM-SMART,E-CON-SMART

NEW.GEN นักธุรกิจรุ่นใหม่
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สำหรับ NEW.GEN นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดริเริ่ม สาขาที่เปิดรับ ACC-NEWGEN,MK-NEWGEN,BIZ-NEWGEN,IT-NEWGEN,FM-NEWGEN,ECON-NEWGEN

ปริญญาตรี (รับตรง)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ),สาขาวิชาการบริหารการเงิน,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ,สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์,สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี (เรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (เรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556