ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 2 คน
  • mbsmsu Fanpage
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(คณะดำเนินการเอง)
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 3 มกราคม 2561
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 11 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 19 เมษายน 2561
สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2561
     08.30-11.30 น. หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ
                              (วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ)
     12.40-14.00 น. หมวดวิชาเอก(ตามวิชาที่สมัครสอบ)
     14.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 27 เมษายน 2561

ส่งแบบรายงานตัว
(ด้วยตัวเอง ณ กองทะเบียนแลประมวลผล)

12 พฤษภาคม 2561
 
กำหนดการสอบคัดเลือกประเภทโควตา รายละเอียด
โควตาประเภทเรียนดีเยี่ยม มีผลการเรียนสะสม 3 ภาคเรียน ในระดับ 3.50 ขึ้นไป สามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้เลย ยกเว้น การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือก 27 เมษายน 2561
ส่งแบบรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ 12 พฤษภาคม 2561
 
โควตาประเภทเรียนดี
มีผลการเรียนสะสม 3 ภาคเรียนในระดับ 3.00-3.49
โึควตานักกีฬาและนักกิจกรรม มีผลการเรียนสะสม 3 ภาคเรียน ในระดับ 2.500 ขึ้นไป
ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกาาว่าเป็น
นักกีฬาของสถาบันหรือเป้นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์
ใหักับสถาบันหรือสังคมในช่วง ปวส.
  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโควตาทุกประเภท
(ณ สนามสอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
24 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

27 เมษายน 2561

ส่งแบบรายงานตัว
(ด้วยตัวเอง ณ กองทะเบียนแลประมวลผล)

12 พฤษภาคม 2561


*สมัครด้วยตนเองได้ที่ : ห้องศูนย์บริการวิชาการ อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                  (เขตพื้นที่ขามเรียง)
                                  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 วันจันทร์-วันศุกร์ วันไม่เว้นไม่หยุดราชการ โดยต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา
                                   หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย
*สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ : เว็บไซต์ http://www.mbs.msu.ac.th/app2561
                                  1. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ ชำระเงินผ่านเค้าเตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
                                  2. ผู้สมัครต้อง ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร มายังคณะการบัญชีและการจัดการด้วย (รายละเอียดในประกาศ)