Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

MBS Together

ระบบบันทึกข้อมูลการฝึกสหกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ :
1. กรณีเข้าใช้งานครั้งแรกหรือเข้าระบบไม่ได้ ให้เข้าไปที่ระบบอัพเดตข้อมูลนิสิต เพื่อกำหนดรหัสผ่าน ระบบอัพเดตข้อมูลนิสิต
2.หากทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่าน ระบบแจ้งบริการคอมพิวเตอร์


พัฒนาโดย ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
© 2020 Copyright : www.mbs.msu.ac.th/ All reserve