Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
Social Tel:043-754423 or 043-754333 to 3410 ,3445

Form Document

Form Document Mahasarakham Business School

  • Bachelor Document
  • Master Document
  • Form Document MBS
  • Form Document MSU
Bachelor Document (Academic)
    แบบรายงานตัวนิสิต
    แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
    คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    คำร้องขอลาพักการเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
    คำร้องขอลาออก
    คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
    คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
    คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
    เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
    เอกสารหมายเลข 1
    เอกสารหมายเลข 2
    เอกสารหมายเลข 3
    คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
    คำร้องขอเลื่อนสอบ
    คำร้องขอสำรองที่นั่ง
    บันทึกข้อความทั่วไป

 

Bachelor Document (student Affairs)
 ระเบียบการกู้ยืมฉุกเฉิน
 แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
 แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

 


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม