Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
Social Tel:043-754423 or 043-754333 to 3410 ,3445


Student

สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ

บริการสนับสนุน การเรียนการสอน สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวสาร สำหรับนิสิต

ข้อมูลข่าวสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • กยศ. - กรอ.
  • ข่าวงานวิจัย
  • ข่าวบริการวิชาการ
  • นิสิตระดับปริญญาตรี
  • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     แบบรายงานตัวนิสิต
     แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
     คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
     คำร้องขอลาพักการเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
      คำร้องขอลาออก
     คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
     คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
     คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
     เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
     เอกสารหมายเลข 1
     เอกสารหมายเลข 2
     เอกสารหมายเลข 3
     คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
     คำร้องขอเลื่อนสอบ
     คำร้องขอสำรองที่นั่ง
     บันทึกข้อความทั่วไป

     แบบฟอร์มกลั่นกรองหัวข้อ
     แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา IS
     แบบฟอร์มสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ-(IS)
     แบบฟอร์มสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Th)
     แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
     แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์เก็บแบบสอบถาม
     แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
     แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบวิทยานิพนธ์(Th)
     แบบฟอรฺมตรวจรูปแบบคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
     คำร้องลงทะเบียน th IS
     แบบฟอร์มขออนุมัติลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ
     แบบรายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทำวิทยานิพนธ์
     บันทึกข้อความ
     แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา Th


      แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์
      แบบฟอร์มเบิกทุนงวดที่ 1
      เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ(1)
      เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ