ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
2 การตรวจสอบเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อโซเชียลคอมเมิรซ์: วิธีการสร้างแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง
วารสารบริหารธุรกิจแม่โจ้ ปีที่ 4ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2565
*
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม*
ผศ.ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร*
2565 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 0
1 1
1
*
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก*
2565 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 0