ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
22 The Economic Impacts of Future Industries of Thailand
Proceedings of the 20th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies A Virtual Conference Hosted by University of Aveiro Portugal 17-18 June 2021 page 32-38
Utis Bhongchirawattana*
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 5
21 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทวิตเตอร์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์เท็กซัส
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์*
นิติศักดิ์ พูลไธสง
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 22
20 การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและคัดเลือกสาขาสำหรับนักเรียนมัธยมที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Phayao Research Conference 25-28 January 2021 Universty of Phayao
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ *
จิรโรจน์ ตอสะสุกุล
2564 การสัมมนา(Conference) 13
19 การสร้างตัวแบบสำหรับการทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้า 573-579
สายพิณ มโหฬาร*
พรพิมล จันทร
มุกดา แก้วเชียงหวาง
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 19
18 ตัวแบบการพยากรณ์สำหรับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ (WMI) ของภาคตะวันออกเฉียงหนือในประเทศไทย
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้า 587-594
ลลิตตรา นาแพงสอน*
จุฑาวดี โกกอุ่น
ศิริลักษณ์ ขารบ
จิตรลดา สิงห์ทอง
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
นันทนา งามตามพงศ์
2564 การสัมมนา(Conference) 21
17 การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้า 580-586
นันทวัฒน์ เปลื้องกระโทก*
ปริมอักษร บุญแสง
ปิยากร อัตโน
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
2564 การสัมมนา(Conference) 20
16 การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้า 564-572
กัณฐมณี ชิณปัทม์*
ธนานนท์ พรมบาง
พลชนก ทิพยามาตย์
สุธัญญา สมธรรม
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
ประภัสสร วารีศรี
2564 การสัมมนา(Conference) 28
15 The Interaction effect Between Information Management and Innovation on Performance of Innovative Startups in Thailland
Internaitonal Conference on Energing Computational Technologies (ICECoT2021)
Rattanavadee Sonthiprasat*
Julsuchada Sirisom
2564 การสัมมนา(Conference) 21
14 The Visual Analysis of Twitter Sentiment and Crude Oil Price Movement in The West Texas Intermediate Market
Internaitonal Conference on Emerging Computational Technologies (ICECoT2021)
Sarinthree Udchachone*
Utis Bhongchirawattana
Jiraroj Tosasukul
Nantana Ngmtampong
2564 การสัมมนา(Conference) 18
13 News Sentiment and Actual Price of Stock Data : Using News Classification Technique
Internaitonal Conference on Emerging Computational Technologies (ICECoT2021)
Anupong Sukprasert*
Weerasak Sawangloke
Benchamaphorn Sombatthira
2564 การสัมมนา(Conference) 16
12 Stock Market Turning Points Rule - Based Prediction
Internaitonal Conference on Emerging Computational Technologies (ICECoT2021)
Lersak Photong*
Anupong Sukprasert
Sutana Boonlua
pravi Ampant
2564 การสัมมนา(Conference) 19
11 International Joint Venture in Thailand: What Factors Matter
International Journal of Asian Business and Information Management Volume 12 • Issue 3 • July-September 2021
Pornlapas Suwannarat
Tantatape Brahmasrene*
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 20
10 Understanding the difference of values-based motivation of managerial workers in spa businesses in Thailand
International Journal of Emerging Markets © Emerald Publishing Limited 1746-8809 DOI 10.1108/IJOEM-03-2020-0310
Pornlapas Suwannarat*
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 22
9 The Performance of an Importer in Mediating the Influence of Export Incentives on the Performance of an Exporter
International Journal of Economics and Business Administration Volume XI, Issue 2, 2021
Pornlapas Suwannarat*
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 27
8 พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอยของคนในชุมชนเมืองมหาสารคามโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol.10 No.1 January - June 2021
สุธนา บุญเหลือ*
ณัฐธกานต์ จันดาโชติ
ทิมลักษณ์ สมนิล
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 22
7 The Effects of Social Capital Orientation on Innovation Performance of SME Sector in Thailand
Humanities, Arts and Social Sciences Studies 21(1): 21(1):109-120.
Sumittra Jirawuttinunt*
Eakapoom Wongsahai
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 26
6 THE ROLE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM MANUFACTURING SECTOR IN THAILAND
Advances in Business-Related Scientific Research Journal, Volume 12, No. 2, 2021
Ploychompoo Kittikunchotiwut*
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 9
5 Factors influencing the adoption of big data analytics in accounting: A Study of Energy Companies
JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY ISSN 2630-0273, ISSN 2773-8639 (Online) Received: 15 May 2021, Revised: 21 June 2021, Accepted: 2 July 2021, Published online: 25 December 2021
Manirath Wongsim*
Natnapha Nilniyom
Amarit Sompong
Sirilak Kaiwinit
Natarpha Satchawatee
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 27
4 The Development of Digital Accounting System on Cloud Computing
Journal of Computer Science Volume 17 No. 10, 2021, 889-904
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก*
อ.กฤตยา แสงบุญ
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 41
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
ญานิสา มณฑาทิพย์*
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 20