ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
2 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพย์มือถือบนช่องทางออนไลน์
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
ปาลิตา ปรีชาเดชเจริญ*
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 67
1 การประเมินผลระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, . Volume 17. No. 1. 12-22.
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก*
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 12