ฝ่ายกิจการนิสิต


ผศ.ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน
อ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน

นางชลธิชา อินอุ่นโชติ
นักวิชาการศึกษา

นายสุทัศน์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา

นายชุมพล งามเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระหน้าที่ / ความรับผิดชอบ
          1.   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
          2.   การจัดทำโครงการต่างๆ  ของคณะฯ/ สโมสรนิสิต/ ชมรม/ สาขาวิชา
          3.   ทุนการศึกษาทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
          4.   งานสวัสดิภาพนิสิต และวินัยนิสิต
          5.   สมาคมศิษย์เก่า
          6.   หนังสือรับรอง /หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรต่างๆ
          7.   ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อภายใน

ฝ่ายกิจการนิสิต
โทร . 0-4375-4333 ต่อ 3433 5632
โทรสาร . 0-4375-4422
facebook : ฝ่ายกิจการนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.

Search