สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ


  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
ชื่อหลักสูตร
                 ชื่อภาษาไทย           : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
                 ชื่อภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Business Administration Program in Business Information Technology
ชื่อปริญญา
                 ชื่อเต็ม                    : บริหารธุรกิจบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
                                                Bachelor of Business Administration (ฺBusiness Information Technology)

                ชื่อย่อ                      : บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
                                                B.B.A.(Business Information Technology)


หลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      139 หน่วยกิต
      

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

-

ไม่น้อยกว่า 103

 51

ไม่น้อยกว่า 52

 37

ไม่น้อยกว่า 15

ไม่น้อยกว่า 103

 51

ไม่น้อยกว่า 52

 37

ไม่น้อยกว่า 15

หมวดวิชาเลือกเสรี

-

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

-

-

รวมหน่วยกิต


ไม่น้อยกว่า 139

ไม่น้อยกว่า 139

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, บริหารธุรกิจบัณฑิต

Comments

Search