สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Economics Program in Economics and Finance              

  ชื่อปริญญา :    
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงิน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Economics (Economics and Finance)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการเงิน)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

M.Econ. (Economics and Finance)


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินดังนี้
 
หมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

แผน ก แบบ ก 2แผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะสาขา--
     1.1 วิชาบังคับ
     1.2 วิชาเลือก
            ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
12
24
6
2.หมวดประสบการณ์วิจัย

     2.1 วิทยานิพนธ์(ไม่น้อยกว่า)121212
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  

, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

Comments

Search