สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration Program in Strategic Management    
  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Master of Business Administration (Strategic Management)  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 M.B.A. (Strategic Management)
 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
 
หมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

แผน ก แบบ ก 2แผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.หมวดวิชาเฉพาะ
-18
15
    วิชาบังคับ
    วิชาเลือก
            ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
12
12
3
3.หมวดประสบการณ์วิจัย
   วิทยานิพนธ์(ไม่น้อยกว่า)
4.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

12

12
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Comments

Search