สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 
Master of Business Administration Program in Business Administration and Digital Innovation   
  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Master of Business Administration (Business Administration and Digital Innovation)  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 M.B.A. (Business Administration and Digital Innovation) 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้

 

หมวดรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

แบบ
ก 1
แบบ
ก 2
แบบ
ก 1

แบบ
ก 2

1. หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า

     1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
     1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
     2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
     2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า

-
-
-
36
-

12
-
-
12
-

12
-
-
-
3

-
-
-
36
-

18
9
9
18
-

30
9
21
-
6

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

36

36

36

36

36

36

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


 หลักสูตร 
           Download File   
 รายวิชาในหลักสูตร
          Download File     
คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Comments

Search