สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
   
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
     Doctor of Philosophy Program in Business Administration and Digital Innovation

  ชื่อปริญญา :    
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล )
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 
Doctor of Philosophy  (Business Administration and Digital Innovation)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  ปร.ด. (บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล )
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D.
 (Business Administration and Digital Innovation)โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  ดังนี้

 

หมวดรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)

แบบ
1.1

แบบ
1.2

แบบ
2.1

แบบ
2.2

แบบ
1.1

แบบ
1.2

แบบ
2.1

แบบ
2.2

1. หมวดรายวิชา
      1.1 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
      1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
     2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

-
-
-
48

-
-
-
72

>12
-
-
36

>24
-
-
48

-
-
-
48

-
-
-
72

-
3
9

36

-
3
21

48

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

48

72

48

72

48

72

48

72


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  


, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Comments

Search