img

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล พันธ์ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search