img

โครงการบริการวิชาการชุมชนการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2559 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่  16  มีนาคม 2560  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการบริการวิชาการชุมชน : การแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2559  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร Acc.Biz  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจาก อจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ  กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสอดรับนโยบายของภาครัฐและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ผ่านอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   การหักค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายการที่สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกรกำหนด โดยโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search