img

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2560  ณ ห้อง Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความรู้สึก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ หัวหน้าภาควิชาการตลาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และนางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  ได้กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวความรู้สึก 

ซึ่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการเรียนและ  การสอนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าประสงค์เป็นการอนุญาตให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่หลากหลายสาขาวิชา ร่วมกันให้โอกาสด้านต่าง ๆ การพัฒนาความรู้และทักษะจากประสบการณ์ผ่านการทำงานในสถานการณ์จริง และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสงค์จะให้ความร่วมมือกันใน โครงการ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการและกิจกรรมทางวิชาชีพ ตามความตกลงร่วมกันด้วย 
            ลอรีอัล ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุความร่วมมือทางวิชาการกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจความงามชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องใช้จริงในการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความความสำเร็จในการทำงานในอนาคต นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ผู้บริหารและพยานของทั้งสองหน่วยงาน ได้เห็นพ้องต้องกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ลงนามร่วมกับ นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดComments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search