img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น : หลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop      ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น : หลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop" ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และอาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ
      กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ กล่าวว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกประเภทธุรกิจและถือเป็นหนึ่งใน Disruptive Technology หรือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ แทนเทคโนโลยีเดิม เช่น เทคโนโลยี AI, Big Data ,Cloud , IoT, 5G และ Blockchain ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้านในภาครัฐ ภาคการเกษตร การแพทย์ พลังงาน และการเงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ฝ่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการขึ้น ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้ออกแบบและจัดทำเพื่อให้ผู้อบรบได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนสกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับพัฒนาระบบ โดยใช้แพลตฟอร์ม Ethereum ประกอบการสอน โดยเน้นความเข้าใจในเชิงลึกในด้านทฤษฎีรวมทั้งการปฏิบัติ 
      ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิทธิพล เอี่ยมภูงา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี คณาจารย์ นิสิตที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 23 คน 
      ภาพ/ข่าว : พิษณุ คุณชื่น / ส.อ.หญิงนฤมล พันธุชา #MBS_Together #ascmbsmsu

Comments

Search