img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิจัยขั้นต้นเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2560 ภาควิชาการจัดการ  ร่วม  กับศูนย์บริการวิชาการ   คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการใช้   SPSS  for  Windows  ในการวิจัยขั้นต้น  ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์  ดร. อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ กรรณิการ์  ลิ้มสุวรรณ   กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้มีความรู้ทักษะด้านการใช้โปรแกรม SPSS ในงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทางด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเอามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสารถนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  จันทีนอก และอาจารย์ ดร.แคทลียา  ชาปะวัง    ในหัวข้อ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS   for   Windows  และการลงรายการข้อมูล”  อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ  โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 250 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search