ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและจ้างเหมาบริการเวที เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและจ้างเหมาบริการเวที เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ไฟล์แนบ : 08122020105101.pdf

Comments

Search