img

โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูงเมื่อวันที่  19  มีนาคม 2560  ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ   คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง  ณ ห้อง PH 504  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม   เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร. รัตนาวดี สนธิประสาท  กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ให้กับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถพัฒนาแนวคิดในเชิงธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Idea)    และ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จากการเป็นผู้ประกอบการตามนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล และนำไปสู่การปฏิบัติโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสารถนำโดย  

คุณหัสดี  พิมพ์สุวรรณ
คุณผกาทิพย์  กิติรัตน์ตระกาล
คุณบัญชา  กวนคำอุ้ย
และศิลปินรับเชิญ  ต้า  ตจว.
และในโครงการยังได้รับเกียรติจากพิธีกรที่มากความสามารถ   โดยอาจารย์ ดร.แคทลียา  ชาปะวัง  และอาจารย์ ดร.
อรวรรณ วรานันตกุล  โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,100  คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search