img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดเมื่อวันที่ 1  เมษายน  2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด” ณ ห้อง SBB 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์  สวัสดิกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ณศิร์  ชูวิรัช กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร  นอกเหนือจากในบาทเรียน  โดยทำให้นิสัยสร้างกระบวนการความคิดที่เป็นระบบ และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ และสามารถผลักดันให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมทั้งในภูมิภาคและระดับชาติต่อไป

โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสารถนำโดย อาจารย์ลภณ  จิรโศภิน และ อาจารย์ปรัชญา  จันทร์วิโรจน์  โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 102 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search