img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ต้อนรับ Mr. Akinori Masahira ผู้มาเยือนจาก Hyogo University ประเทศญี่ปุ่นวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ต้อนรับ Mr. Akinori Masahira ผู้มาเยือนจาก Hyogo University ประเทศญี่ปุ่น  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมให้การต้อนรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยการมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Summer School ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ รวมถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมจากประเทศไทย และได้หารือเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการSummer school ในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้งยังได้หารือในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นๆ อาทิเช่น
การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร และการร่วมทำหลักสูตรร่วมระหว่างทั้ง 2 สถาบัน


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search