img

ศูนย์บริการวิชาการ และภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำแนวทางการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนแศูนย์บริการวิชาการ และภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ หาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำแนวทางการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่
โครงการบ้านมั่นคงตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำแนวทางการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชน
และระบบบัญชีสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เป็นกลุ่มสหกรณ์นำร่องในการจัดทำแนวทางการจัดระบบบัญชี
ของกลุ่มองค์กรชุมชนและระบบบัญชีสหกรณ์ และการวางแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนและการจัดระบบบัญชีของกลุ่มองค์กรชุมชนและ
ระบบบัญชีสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในท้องถิ่น
โดย ศูนย์บริการวิชาการ และภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ จะเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มบัญชีบ้านมั่นคงร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนสารคาม
พร้อมทั้งจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรของชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อให้บุคลากรของกองทุนสวัสดิการชุนจัดทําบัญชีได้อย่างมีมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลทางการบัญชีที่เชื่อได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา สำหรับการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนและสามารถนำข้อมูลทางการบัญชีมาวิเคราะห์และพยากรณ์ในด้านรายรับและรายจ่ายให้เกิดความโปร่งใส
และให้เกิดความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและจะช่วยให้กองทุนฯ 
สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยตนเองต่อไปในอนาคต โดยคณะการบัญชีและการจัดการ จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมหารือในครั้งนี้
นำเสนอต่อผู้บริหารคณะญ และผู้บริหาร พอช. และร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันอีกครั้ง 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search