img

พิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมด้วยอาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ และนักวิจัย “โครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมพิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

โดยพิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นายจรัส ชิฌเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ กล่าวต้อนรับฯ
คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ
จะดำเนินการตามแผนโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ 
โดยเป็นการทำงานร่วมกัน 4 คณะฯ ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการ
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ การฟื้นฟูและการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ การพัฒนาการบริหารจัดการป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payments for ecosystem services: PES) 
เพื่อการป้องกัน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและชุมชนเหล่าดอกไม้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตต่อไป 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search