img

โครงการฝึกอบรมงานวิจัยให้อะไรกับธุรกิจและแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ  โครงการฝึกอบรมงานวิจัยให้อะไรกับธุรกิจและแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ณ ห้อง SBB 903 และ SBB 1101 -  1103  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย  กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี
เป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับปริญญาตรีสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนิสิต  คณาจารย์ และนักวิชาการและเพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี

 โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสารถโดย อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ มาบรรยายในครั้งนี้   และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการตัดสิน นำโดย
1.อาจารย์ ดร. สุภาวิตา อินทรพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
2. อาจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3.อาจารย์  ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4.อาจารย์ ดร.ประวีณ  ปานศุภวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ์             

6.อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์

7. อาจารย์ ดร. แคทลียา ชาปะวัง

8.อาจารย์ ดร. ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์

9.อาจารย์ ดร. ศรีรุ่งรัตน์ สุทสมบูรณ์            

10.อาจารย์ณศิว์  ชูวิรัช

11.อาจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์

12.อาจารย์ ดร.รุจิรา  เหลืองศักดาพิชญ์

13.อาจารย์เอกภูมิ  วงษาไฮ

14.อาจารย์กรรณิการ์  ลิ้มสุวรรณ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search