img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการคว้ารางวัลนำเสนอกรณีศึกษาทางการบัญชีระดับประเทศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Federation of Accounting Professions) ได้จัดกิจกรรม
การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Case Competition 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพระดับประเทศ อีกทั้งเกิดเข้าใจถึงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการทำงานเป็นทีม
และคิดอย่างเป็นระบบ ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางการบัญชี และบริหารธุรกิจทั่วประเทศ รวม
114 ทีม และมีทีมผู้ส่งกรณีศึกษาเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 79 ทีม

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School; MBS) ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม โดยสามารถผ่านการพิจารณาในรอบแรกจากคณะกรรมการ
เข้าสู่รอบการแข่งขัน
16 ทีมสุดท้าย ทั้งสองทีม คือ ทีม ผู้กล้าท้าประลองและทีม “PIIBOONKWAN”
โดยนำเสนอการแก้ไขกรณีศึกษาด้วยวาจา ในวันเสาร์ที่
6 พฤษภาคม 2560 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

ในการนี้นิสิตทั้งสองทีมได้นำเสนอแผนการแก้ไขกรณีศึกษาธุรกิจ SCG Home Solution ได้น่าสนใจอย่างมากจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากองค์กรผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำของประเทศ (Big 4 ประกอบด้วย Deloitte Ernst & Young KPMG และ PwC) พร้อมด้วยคณะกรรมการอันเป็นผู้บริหารทางด้านการธนาคาร ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงจากเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ซึ่งในรอบ 4 ทีมสุดท้าย นิสิตทีม “PIIBOONKWAN” ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนี้ด้วย และสามารถนำเสนอ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามคณะกรรมการ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งรายละเอียดที่มผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขัน มีดังนี้ คือ 

รางวัลรองชนะเลิศ          ทีม The Crystal จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ทีม Against the Tide & Co. จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ทีม PIIBOONKWAN จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3   ทีม บ้านหลังใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

สมาชิกทีม “PIIBOONKWAN” คณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School; MBS) ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 

1.       นายบุญไท  อาจรัตนกูล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี

2.       นายณัฐชนน โคตรทา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี

3.       นางสาวสัจจาพร  พิลึก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด

4.       นางสาวภัททิยา  ผ่องศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี

5.       นางสาวภัทรินทร์  เทียนดำ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการเงินธุรกิจ

 และทีมที่ปรึกษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม ภาควิชาการบัญชี

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ภาควิชาการบัญชี

3.       อาจารย์พิมพ์นิภา ทัวมรุ่งโรจน์ ภาควิชาการตลาด

4.       อาจารย์ ณัฏฐ์ ธารเจริญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

5.       อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี ภาควิชาการตลาด

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search