img

โครงการกำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ภาควิชาบริหารการเงินเมื่อระหว่างวันที่ 5 – 8  พฤษภาคม 2560 ภาควิชาบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ภาควิชาบริหารการเงิน ได้จัดโครงการกำหนดอัตลักษณ์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ภาควิชาบริหารการเงิน ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ บรรยายเรื่อง “นโยบายของคณะการบัญชีและการจัดการในความคาดหวังต้อการพัฒนาและกำหนด Positioning ของภาควิชาบริหารการเงิน ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563” รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์  พูนผล บรรยายเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาคบริหารการเงิน จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถือเป็นการออกแบบกำหนดแผนการเรียน พร้อมด้วยการกำหนดกิจกรรมโครงการของภาควิชาบริหารการเงิน ทั้งนี้รวมไปถึงการกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search