img

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบเข้าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบเข้า  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์   ส่งศรีโรจน์   คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  กล่าวเปิดโครงการ  อาจารย์ ดร.ขจิต  ณ กาฬสินธุ์  กล่าวรายงาน และ อาจารย์อมฤต  สมพงษ์  หัวหน้าภาควิชาการบัญชี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นิสิต

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือจะเป้นการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์กับนิสิต  ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  และที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสำนึก  ทัศนคติ  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษาจากคณะการบัญชีและการจัดการ 

การจัดโครงการที่เกิดขึ้นในครั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงวิทยากรศิษย์เก่าที่จบไปแล้วและประสบความสำเร็จด้านการทำงานมาเล่าถึงประสบการให้นิสิตรุ่นน้องได้ฟัง นำโดย 
- อาจารย์ ดร.ศุทธินี  ปราชญ์ศรีภูมิ 
- อาจารย์ ดร.สลักจิต  นิลผาย
- คุณอุมา  ฤทธิ์ศรี
- คุณนงคราญ  พิชัยช่วง
- คุณมัทติกา  วิสาคาม
โดยมีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรเทียบเข้าร่วมโครงการ 150 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search