img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน Web Master เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอย่างมืออาชีพเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน Web Master 
เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
โดยหลักการสำคัญของ Web Master หรือผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของเว็บไซด์นด้านต่าง ๆ  เช่น การออกแบบเว็บ การบำรุงรักษาและสร้างระบบฐานข้อมูล  
การรวบรวมรูปถ่าย หรือปรับแต่งภาพกิจกรรม  ในปัจจุบัน Web Master ส่วนใหญ่จะรับภาระหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์  ซึ่งผู้ทำหน้าที่ Web Master 
จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจต้องรับภาระในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่เครือข่าย ผู้ดูแลเครื่องบริการ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่เทคนิค และ
ผู้ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น การบริหารเว็บไซต์สำหรับ Web Master มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับหน่วยงานที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษา Web Server 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เกิดความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจาก Web Master 
ทุกคนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เป้าหมายและการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน แต่ละปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ การป้องกัน และวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เวลา และเทคโนโลยี 
โดยพิธีเปิดโครงการฯ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ และ
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ และคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  จันทีนอก 
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ (Web Master) จากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน จำนวน 27 ท่าน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search