img

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 15 – 19  พฤษภาคม 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้โครงการสัมมนาบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร. พงศธร ตันตระบัณฑิตย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุมโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างบุคลากรในคณะการบัญชีและการจัดการ โดยอาศัยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นตัวเชื่อมประสาน และเพื่อแสดงออกถึงจิตสำนึกความผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การต่อยอดองค์ความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ บทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search