img

โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง Hall of Frame คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นิสิต

ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 30 คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์กับนิสิตทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษา

ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้กับคณะการบัญชีและการจัดการต่อไป

          ในโอกาสนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญวิทยากรและศิษย์เก่า

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนและการทำงานให้แก่ว่าที่บัณฑิตของคณะการบัญชีและการจัดการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.       คุณรำไพพรรณ ไชยสงค์        ผู้จัดการส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท INTO Partnerships Limited
2.       คุณวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์       ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท LS-Nikko Copper Inc.
          3.       คุณพิมพร คุ้มถิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย สาขาเสริมไทยมหาสารคาม
          4.       คุณสิทธิพร วรรณวงษ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.       คุณมนปพร ภูธนรัศม์           Sale Supervisor, Central Trading Co., Ltd.
6.       คุณสุนัย โพธิสาร               อาจารย์พิเศษประจำ Soutsaka Collage, Comcenter Collageและ Rattana Collage สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7.       คุณโสภิดา คุณแรง             เจ้าของกิจการส่วนตัว
          8.       คุณเพ็ญศิริ ศรีพรหม           Executive Secretary of Siam International School

โดยมี อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ         เป็นผู้ดำเนินรายการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search